Oddziały - Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ
5161
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5161,bridge-core-2.9.8,cookies-not-set,sfsi_actvite_theme_thin,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Oddziały

Na oddziale prowadzone są działania diagnozujące oraz terapia zaburzeń zachowania i emocji oraz specyficznych trudności szkolnych. W ramach oddziału pacjenci mogą korzystać z następujących form pomocy:

– opieka psychiatryczna,
– opieka neurologiczna,
– opieka psychologiczna,
– indywidualna psychoterapia dzieci,
– terapia rodzin,
– poradnictwo wychowawcze dla rodziców,
– grupy terapeutyczne dla dzieci,
– socjoterapia,
– stymulacja sensoryczna,
– diagnostyka EEG,
– potencjały słuchowe.

We współpracy ze Szkołą Podstawową działającą przy oddziale zapewniamy naszym pacjentom ciągłość kształcenia, zajęcia prowadzone są w małych zespołach.

Na oddziale prowadzona jest całościowa pomoc dziecku i rodzinie w kryzysie.

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Młodzieży jest jednostką wchodzącą w skład Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED. Do oddziału przyjmowani są adolescenci i młodzi dorośli potrzebujący kompleksowego leczenia psychiatrycznego i psychologicznego, których stan psychiczny pozwala na codzienne powroty do środowiska domowego. Leczenie w trybie dziennym odbywa się bez długiej nieobecności w domu, pozwala na utrzymanie ciągłości pomiędzy terapią a codziennym funkcjonowaniem, pełnieniem określonych roli społecznych.

Pacjenci przebywają w oddziale od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

 

ZAKRES LECZONYCH ZABURZEŃ:

 

– schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii;
– zaburzenia afektywne;
– zaburzenia nerwicowe;
– zaburzenia odżywiania się;
– zaburzenia osobowości

 

W oddziale realizowana jest diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, psychoterapia oraz diagnoza środowiska rodzinnego w tym programy psychoedukacyjne oraz wsparcie dla rodzin pacjentów. Oddział posiada także dostęp do wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych: elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych. W ramach rehabilitacji psychiatrycznej oddział współpracuje ze szkołą przyszpitalną, w której pacjenci codziennie uczęszczają na zajęcia lekcyjne na poziomie liceum ogólnokształcącego, które realizuje program edukacyjny szkoły masowej. Metody nauczania są dostosowane do indywidualnych możliwości i stanu zdrowia pacjentów. Każdy pacjent w zależności od rozpoznania i aktualnego stanu psychicznego ma indywidualnie zaplanowany proces leczenia ukierunkowany na poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.
Pobyt w oddziale dziennym ma na celu umożliwienie pacjentom powrót do normalnej aktywności, wyeliminowanie lub redukcję objawów choroby, zwiększenie wglądu w motywy własnych zachowań oraz wyposaża w umiejętność radzenia sobie ze społecznymi skutkami zachorowania.

 

TRYB KIEROWANIA PACJENTÓW:

Po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu (odpowiedni druk skierowania do szpitala psychiatrycznego), pacjenci kontaktują się z oddziałem w celu ustalenia terminu konsultacji przed przyjęciem.

 

Po zakwalifikowaniu do pobytu, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących. Przyjęcie następuje na podstawie ważnego skierowania. Przy przyjęciu pacjent powinien posiadać aktualny dowód ubezpieczenia.

 

W ramach rehabilitacji psychiatrycznej jeśli przyjmowana osoba ma kontynuować naukę w liceum przy oddziale powinna mieć przy sobie dokumenty szkolne:
– kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy
– zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły macierzystej.

 

FORMY KOMPLEKSOWEGO LECZENIA W ODDZIALE:


– diagnostyka medyczna i psychiatryczna
– leczenie farmakologiczne
– psychoterapia indywidualna
– psychoterapia grupowa prowadzona dwa razy w tygodniu w nurcie psychodynamicznym
– społeczność terapeutyczna
– terapia zajęciowa
– psychoedukacja
– terapia rodzin
– spotkania wsparciowo-psychoedukacyjne dla rodzin/opiekunów pacjentów

Ośrodek realizuje świadczenia medyczne na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku wynosi dla jednego świadczeniobiorcy 120 dni w roku kalendarzowym.

Rehabilitacja przeznaczona dla dzieci w wieku:
1) od 0 do 7 z zaburzeniami wieku rozwojowego;
2) od 8 do 18 lat z zaburzeniami wieku rozwojowego

Zadania Ośrodka Rehabilitacji Dziennej:

1. ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej oraz ocena sfery ruchowej dziecka
2. opracowanie szczegółowego, wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznego rozwoju dziecka
3. śledzenie rozwoju dziecka poprzez uaktualnianie diagnozy oraz dostosowanie programu postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka
4. prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka
5. realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny niepełnosprawnego dziecka
6. udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek na temat metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania dziecka.

Ocena świadczeń opiera się na realizowanych w Ośrodku programach terapeutycznych opisanych liczbą i rodzajem wizyt przypadających przeciętnie na jedno dziecko. Kontrola lekarska odbywa się co 1-2 miesiące a ocena skuteczności leczenia co pół roku.

 

2. Tryb kierowania

 

Do leczenia rehabilitacyjnego dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

1) neonatologicznej;
2) rehabilitacyjnej;
3) ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
4) neurologicznej;
5) reumatologicznej;
6) chirurgii dziecięcej lub
7) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ? w przypadkach pilnych

 

3. Profil leczenia – jednostki chorobowe

 

Do leczenia rehabilitacyjnego kierowane są dzieci:

 

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

 

4.Opieka medyczna

 

LEKARZE prowadzący leczenie – kwalifikacje:

 

– lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
– specjalista neurologii dziecięcej

Wszyscy lekarze posiadają przygotowanie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz w zakresie wspomagania rozwoju psychomotorycznego dzieci, a także liczne szkolenia dotyczące rehabilitacji dzieci z zaburzeniami narządu ruchu.
Istnieje możliwość konsultacji dziecka objętego leczeniem w Ośrodku przez lekarzy specjalistów psychiatrii dziecięcej.

 

Zadania:

 

 • ocena rozwoju dziecka przy przyjęciu do Ośrodka
 • badanie lekarskie: w tym ogólna ocena stanu zdrowia, badanie neurologiczne rozszerzone o ocenę rozwoju psychoruchowego wg metody Bobath, badanie narządu ruchu (lokomocja, postawa, samoobsługa, zniekształcenia i deformacje itp.) szczegółowa ocena i analiza dokumentacji medycznej
 • postawienie lub weryfikacja diagnozy
 • zlecenie konsultacji specjalistycznych
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego, w tym doboru metod usprawniania;
 • kontrola postępów procesu rehabilitacji;
 • decydowanie o doborze sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • w razie konieczności kierowanie do oddziałów lecznictwa szpitalnego;
 • orzekanie o stanie zdrowia dziecka;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, instruktażu dla rodziców i opiekunów;

 

FIZJOTERAPEUCI – kwalifikacje:
– mgr fizjoterapii

 

Fizjoterapeuci posiadają kursy z zakresu metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego niemowląt, certyfikaty metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz diagnostyki funkcjonalnej i terapii manualnego a także liczne szkolenia i kursy dotyczące rehabilitacji dzieci z zaburzeniami narządu ruchu.

 

Zadania:

 

 • ocena sfery ruchowej dziecka (rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu);
 • udział w ustalaniu wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego;
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka z wykorzystaniem:
  -terapii metodą NDT Bobath,
  -terapii metodą S I
  -masaż leczniczy
  -ocena rozwoju motorycznego dzieci
  -ćwiczenia indywidualne z terapeutą
 • konsultacje i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego
 • instruktaże dla rodziców/opiekunów
 • prowadzenie dokumentacji medycznej

 

Metody rehabilitacji:

 

 • Metoda NDT Bobath – celem metody jest rozwijanie odruchów na danym etapie fizjologicznym i hamowanie odruchów patologicznie przetrwałych. Hamowanie patologicznych odruchów i prawidłowy rozkład napięcia mięśniowego osiąga się przez odpowiednie ułożenie dziecka w przestrzeni i odpowiednie ułożenie punktów kluczowych (głowy, szyi, obręczy barkowej i biodrowej). Metoda zawiera także dodatkowe techniki służące regulacji zmieniającego się napięcia mięśniowego (naciąg i ciąg, zatrzymywanie ruchu w wybranej jego fazie, poklepywanie określonych części ciała i rozluźnianie);
 • Metoda SI – polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w celu ich lepszego przetwarzania co prowadzi do poprawy integracji sensorycznej (odruchów reakcji równoważnych, poprawy motoryki dużej i małej oraz normalizacji napięcia posturalnego). Jest nowoczesną metodą diagnozy i terapii istotnie wpływającą na poprawę umiejętności czytania, pisania, mowy, ogólną sprawność ruchową, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standardowych testach. Adresowana jest do wszystkich dzieci u których mogą wystąpid zaburzenia SI;
 • Manipulacje rozluźniające u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: – potrząsanie, balansowanie
 • Taping medyczny – polega na stosowaniu kilku rodzajów elastycznych plastrów dla wspomagania mięśni bez ograniczania ich ruchomości. Metoda ta jest nie tylko uzupełnieniem manualnego drenażu limfatycznego, ale także terapii manualnej. Wskazania do stosowania tapingu medycznego :
  -stymulacja mięśni osłabionych
  -rozluźnienie mięśni nadmiernie napiętych
  -zapobieganie nadmiernym rozciągnięciem
  -ochrona stawów
  -działanie przeciwbólowe
  -stymulacja proprioreceptorów
  -korekcja postawy ciała

 

PSYCHOLOG – kwalifikacje:

 

– Psycholodzy – ukończone kursy z zakresu wielodyscyplinarnej wczesnej interwencji w zapobieganiu rozwojowi niepełnosprawności u dzieci, doświadczenie w pracy z niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od 0 do 18 roku życia i jego rodziny;

Zadania:

 • diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego dziecka w oparciu o wywiad kliniczny, obserwację w zachowaniu dziecka oraz metody testowe i eksperymentalne, dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju dziecka – diagnoza zaburzeń funkcji poznawczych
 • usprawnianie pamięci, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, myślenia
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • ćwiczenie spostrzegania stosunków przestrzennych
 • usprawnianie grafomotoryki
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego kompleksowego programu terapeutycznego
 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego
 • konsultacje i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego

 

LOGOPEDA – kwalifikacje:

 

– dyplomowani logopedzi z doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi posiadający kursy i szkolenia z metod i umiejętności nauczania dzieci z autyzmem, z afazjologi i surdologopedii.
– Neurologopedia z umiejętnościami pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym i jego rodziną

 

Zakres działań:

 

 • diagnostyka logopedyczna w oparciu o pełny wywiad logopedyczny, badanie testami oraz badanie odruchów oralnych ? ocena testami rozwoju mowy
 • ustalenie wskazań terapeutycznych, w tym ćwiczeń: ortofonicznych, rozumienia mowy biernej i czynnej, artykulacyjnych, reedukacji odbioru i nadawania mowy, usprawniających aparat artykulacyjny, kształtujących i stymulujących rozwój mowy i myślenia, oddechowych, fonacyjnych, logorytmicznych i słuchowych
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego dla każdego dziecka
 • wykonywanie masażu aparatu artykulacyjnego w powiązaniu ze stosowaną u pacjenta metodą rehabilitacyjną
 • kształcenie wzrokowo-słuchowej analizy i syntezy wyrazów, która jest warunkiem poprawnego czytania i pisania
 • korygowanie wad wymowy
 • doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • sprawdzanie efektów ćwiczeń
 • instruktaż dla rodziców (dot. technik karmienia, ćwiczeń żucia, gryzienia i odgryzania, higieny jamy ustnej, ćwiczeń dźwiękonaśladowczych, zabaw słuchowych, ćwiczeń oddechowo-głosowych, wykonywania masażu aparatu artykulacyjnego, ćwiczeń reedukacji i odbioru mowy i stymulowania rozwoju mowy)
 • profilaktyka logopedyczna
 • prowadzenie konsultacji i instruktaży dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego

 

5. Czas trwania rehabilitacji:

 

Czas pobytu dziecka w Ośrodku uzależniony jest od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia oraz efektów terapeutycznych. W ramach NFZ okres rehabilitacji nie przekracza 120 dni

 

6. Metody oceny skuteczności rehabilitacji

 

 • Stała kontrola i okresowa ocena stanu zdrowia i sprawności pacjentów wg standaryzowanych narzędzi (skale oceny funkcjonalnej, oceny video, neurologiczna ocena zaburzeń ruchowych wg metod neurorozwojowych Bobath i inne oraz ocena motoryki dziecka przez terapeutę w trakcie programu usprawniania.
 • Monitorowanie funkcji poznawczych w zakresie analizatorów korowych, rozwoju mowy oraz poziomu intelektualnego dziecka

 

7. Kryteria oceny zakończenia rehabilitacji

 

Ocena skuteczności leczenia odbywa się co 1-2 miesiące na podstawie badania lekarskiego, opinii psychologicznej, logopedycznej i postępów w zakresie rehabilitacji ruchowej. Jeżeli dziecko w dalszym ciągu wymaga prowadzenia procesu terapeutycznego, następuje kontynuacja leczenia wg indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb takiego dziecka.

 

8. zasady kwalifikacji dzieci do rehabilitacji w Ośrodku:

 

W pierwszej kolejności, bez oczekiwania przyjmowane są dzieci w okresie noworodkowym i niemowlęcym z obciążeniem okołoporodowym, oraz nagłe przypadki do rehabilitacji w zakresie zaburzeń rozwoju kierowane przez lekarzy neurologów. Pozostałe osoby – kwalifikowane jako przypadki stabilne przyjmowane są wg zasad prowadzenia list oczekujących.

Na oddziale prowadzone są działania diagnozujące oraz terapia zaburzeń zachowania i emocji oraz specyficznych trudności szkolnych. W ramach oddziału pacjenci mogą korzystać z następujących form pomocy:

– opieka psychiatryczna,
– opieka neurologiczna,
– opieka psychologiczna,
– indywidualna psychoterapia dzieci,
– terapia rodzin,
– poradnictwo wychowawcze dla rodziców,
– grupy terapeutyczne dla dzieci,
– socjoterapia,
– stymulacja sensoryczna,
– diagnostyka EEG,
– potencjały słuchowe.

We współpracy ze Szkołą Podstawową działającą przy oddziale zapewniamy naszym pacjentom ciągłość kształcenia, zajęcia prowadzone są w małych zespołach.

 

Oddział Młodzieży Starszej – wraz z liceum

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Młodzieży jest jednostką wchodzącą w skład Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED. Do oddziału przyjmowani są adolescenci i młodzi dorośli potrzebujący kompleksowego leczenia psychiatrycznego i psychologicznego, których stan psychiczny pozwala na codzienne powroty do środowiska domowego. Leczenie w trybie dziennym odbywa się bez długiej nieobecności w domu, pozwala na utrzymanie ciągłości pomiędzy terapią a codziennym funkcjonowaniem, pełnieniem określonych roli społecznych.
Pacjenci przebywają w oddziale od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

 

ZAKRES LECZONYCH ZABURZEŃ:

 

– schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii;
– zaburzenia afektywne;
– zaburzenia nerwicowe;
– zaburzenia odżywiania się;
– zaburzenia osobowości

W oddziale realizowana jest diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, psychoterapia oraz diagnoza środowiska rodzinnego w tym programy psychoedukacyjne oraz wsparcie dla rodzin pacjentów. Oddział posiada także dostęp do wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych: elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych. W ramach rehabilitacji psychiatrycznej oddział współpracuje ze szkołą przyszpitalną, w której pacjenci codziennie uczęszczają na zajęcia lekcyjne na poziomie liceum ogólnokształcącego, które realizuje program edukacyjny szkoły masowej. Metody nauczania są dostosowane do indywidualnych możliwości i stanu zdrowia pacjentów. Każdy pacjent w zależności od rozpoznania i aktualnego stanu psychicznego ma indywidualnie zaplanowany proces leczenia ukierunkowany na poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.
Pobyt w oddziale dziennym ma na celu umożliwienie pacjentom powrót do normalnej aktywności, wyeliminowanie lub redukcję objawów choroby, zwiększenie wglądu w motywy własnych zachowań oraz wyposaża w umiejętność radzenia sobie ze społecznymi skutkami zachorowania.

 

TRYB KIEROWANIA PACJENTÓW:

 

Po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu (odpowiedni druk skierowania do szpitala psychiatrycznego), pacjenci kontaktują się z oddziałem w celu ustalenia terminu konsultacji przed przyjęciem.

Po zakwalifikowaniu do pobytu, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących. Przyjęcie następuje na podstawie ważnego skierowania. Przy przyjęciu pacjent powinien posiadać aktualny dowód ubezpieczenia.

W ramach rehabilitacji psychiatrycznej jeśli przyjmowana osoba ma kontynuować naukę w liceum przy oddziale powinna mieć przy sobie dokumenty szkolne:
– kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy
– zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły macierzystej.

 

 

FORMY KOMPLEKSOWEGO LECZENIA W ODDZIALE:

 


– diagnostyka medyczna i psychiatryczna
– leczenie farmakologiczne
– psychoterapia indywidualna
– psychoterapia grupowa prowadzona dwa razy w tygodniu w nurcie psychodynamicznym
– społeczność terapeutyczna
– terapia zajęciowa
– psychoedukacja
– terapia rodzin
– spotkania wsparciowo-psychoedukacyjne dla rodzin/opiekunów pacjentów

 

W Ośrodku rehabilitacja słuchu i mowy obejmuje pacjentów w wieku 0 ? 18 lat z uszkodzonym słuchem.

Każde dziecko prowadzone jest według indywidualnego programu terapii rozwijania komunikacji językowej poprzez ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, emisyjne, artykulacyjne i logorytmiczne.

Program uwzględnia ćwiczenia ogólnorozwojowe: stymulujące rozwój psychomotoryczny, rozwijające percepcję, syntezę i analizę wzrokową oraz ćwiczenia myślenia, koncentracji i pamięci.

Opócz pracy z dzieckiem ważnym elememtem programu jest praca psychologiczna z rodzicami uwzględniająca między innymi:

 

 • poradnictwo, zajęcia instruktażowe,
 • wsparcie emocjonalne z elementami psychoterapii w zakresie rozumienia potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwoju,
 • kształtowanie prawidłowych postaw rodziców wobec kalectwa dziecka

 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczony zespół pedagogów, logopedów i psychologa w formie terapii indywidualnej oraz grupowej.

Do rehabilitacji słuchu i mowy pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowań lekarzy poradni specjalistycznych:

– otolaryngologicznej,
– otolaryngologii dziecięcej,
– audiologii i foniatrii

Lokalizacja

Formularz kontaktowy