Rozpatrywanie skarg i wniosków - Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ
5149
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5149,bridge-core-2.9.8,cookies-not-set,sfsi_actvite_theme_thin,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 Przedmiotem skargi w Centrum NEUROMED  może być, w szczególności:
1) naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także przewlekłe załatwianie spraw pacjenta;
2) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Centrum lub osoby z nim współpracujące;

 

Przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne Centrum.

 

Właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom są:
– Dyrektor ds. Lecznictwa;
– Pielęgniarka Koordynująca w sprawach dotyczących świadczeń pielęgniarskich i innego średniego personelu.

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego rozpatruje Dyrektor Centrum.
Skargi i wnioski dotyczące mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie, z wpisem do książki skarg i wniosków oraz ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nie ujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Centrum wiążące.
Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby, za jej pisemną zgodą.
Przyjmowanie skarg i wniosków osobiście odbywa się codziennie w godzinach pracy Centrum,
Dyrektor Centrum lub zastępcy, w sprawach skarg i wniosków przymują interesantów we wtorki w godzinach 13:00-14:00

 

Lokalizacja

Formularz kontaktowy