Prawa pacjenta - Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ
5141
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5141,bridge-core-2.9.8,cookies-not-set,sfsi_actvite_theme_thin,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

 

Pacjent ma prawo do:

 

 1. Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej (art. 10), bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeśli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (art. 10).
 2. Zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobra osobiste, oraz dążenia do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla niego uciążliwy (art. 12).
 3. Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej (art. 13).
 4. Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta (art. 22, 23, 24, 29).
 5. Poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody, oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach (art. 23 ust. 3).
 6. Uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania takiego środka musi wynikać z ustawy (art. 18).
 7. Cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.
 8. Wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody (art. 35).
 9. Wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania go ze szpitala psychiatrycznego w razie odmowy wypisania ze szpitala ze strony lekarza (art. 36).
 10. Złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich praw albo spraw określonego rodzaju.
 11. Do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko, co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość w czasie wykonywania tych czynności (leczenia, opieki społecznej itp.).

 

 

Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza ( DZ.U.1997 Nr 28 poz. 152).

 

Pacjent ma prawo do:

 

 1. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania, leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością (art. 4).
 2. Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia (art. 30).
 3. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich stosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31).
 4. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielić informacji dotyczących jego leczenia (art. 31).
 5. Niewyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu świadczenia medycznego (art. 32).*
 6. Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko (art. 34).
 7. Poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej (art. 36).
 8. Wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczenia (art. 36).
 9. Wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego (art. 37).
 10. Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub innym w zakładzie opieki zdrowotnej (art. 38).
 11. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu lekarza (art. 40).
 12. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta (art. 40).
  *z ograniczeniami art. 21 i 31 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Lokalizacja

Formularz kontaktowy