Zasady udostępnianie dokumentacji medycznej Centrum NEUROMED - Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ
5147
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5147,bridge-core-2.9.8,cookies-not-set,sfsi_actvite_theme_thin,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Zasady udostępnianie dokumentacji medycznej Centrum NEUROMED

Na podstawie zarządzenia dyrektora Centrum NEUROMED nr 3/16 z dnia 10.06.2016r. i aneksu do zarządzenia zmieniający pkt III Zasady odpłatności udostępnionej dokumentacji medycznej.

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

2. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego.

3. Centrum NEUROMED udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki

4. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.

5. Centrum NEUROMED jest zobowiązane zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

6. Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

7. Dokumentacja psychologiczna składa się z części ogólnej i szczegółowej. Do dokumentacji medycznej wpisywana jest jedynie część ogólna.
Część ogólna jest to efekt psychologicznej konsultacji diagnostycznej lub/i terapeutycznej lub/i całościowej opinii psychologicznej.
Część szczegółowa, która nie może być udostępniana w dokumentacji medycznej, zawiera wszystkie notatki psychologa, kwestionariusze i protokoły badania, arkusze wypowiedzi, wytwory pacjenta oraz wszelkie inne liczbowe i jakościowe wyniki badania psychologicznego.

8. Udostepnienie szczegółowej dokumentacji psychologicznej [1] możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach innemu psychologowi, w celu utrzymania ciągłości procesu diagnozy, terapii i rehabilitacji pacjenta lub superwizji

 

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej:

 

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta – za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

 

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 7. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 8. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 9. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; 8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 10. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 11. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 12. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

 

4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

5. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

Formy udostępniania Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 

II Zasady udostępniania dokumentacji medycznej *

 

1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

Formularze są dostępne w Rejestracji / wydruk z programu ewidencji pacjentów i świadczeń medycznych MMEDIKA / lub gotowe do pobrania na stronie internetowej.

2. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej.

3. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godz. 8.00-18.00 lub przesłać na adres Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ ul Białowieska 74a, 54-235 WROCŁAW,

4. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wniosku.

5. Odbiór kopii dokumentacji medycznej w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Rejestracji Centrum NEUROMED.

6. Osoba składająca wniosek lub osoba upoważniona potwierdza osobisty odbiór kopii dokumentacji medycznej na wniosku

 

III Zasady odpłatności udostępnionej dokumentacji medycznej.

 

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Centrum NEUROMED pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

2. Wysokość opłat w wynosi:

a) Za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
b) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
c) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski’ na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.7)), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Opłatę wnosi się w Rejestracji Centrum NEUROMED

W przypadku wysyłania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej, pobiera się dodatkowo opłatę za przygotowanie dokumentacji i przesyłkę za potwierdzeniem odbioru – koszt 30 zł.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Z opłaty zwolnione są organy rentowe.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Centrum NEUROMED prowadzi rejestr wniosków o wydanie dokumentacji medycznej.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU z 2009 r. nr 52 poz. 417 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. poz 2069 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Dla dokumentacji psychologicznej – Art. 14 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów / Dz. U. nr 73 z 2001r poz 763 /. Kodeks karny art.266 §1, art. 50 ust 1 ustawa o ochronie zdrowia psychicznego / Dz. U. z 1994r nr 111 poz 535 z późn. zmianami/, art. 14 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

[1] Dokumentacja psychologiczna zawierająca wszystkie notatki psychologa, kwestionariusze i protokoły badania, arkusze wypowiedzi, wytwory pacjenta oraz wszelkie inne liczbowe i jakościowe wyniki badania psychologicznego

* – obowiązuje od dnia 1.06.2017r

 

Lokalizacja

Formularz kontaktowy